top of page

Garantie en retour

       Herroepingsrecht

Garantie en Retour
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder
opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na
ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan
de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.
Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en –
indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer
geretourneerd worden conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
De consument zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om
te kunnen beoordelen of de consument het product wenst te behouden. Om gebruik te maken van
dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@brisz.nl

3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit
binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar
maken dient de consument te doen middels het modelformulier of door middel van een ander
communicatiemiddel zoals per e-mail. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen
maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De
consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door
middel van een bewijs van verzending. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen
14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour
ontvangen is.

4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt
gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft
teruggezonden, is de koop een feit.
Mocht het product beschadigd of de verpakking meer beschadigd zijn dan nodig is om het product te
proberen, dan kunnen we deze waardevermindering van het product aan u doorberekenen.
Behandel het product dus met zorg en zorg ervoor dat deze bij een retour goed verpakt is.
De kosten van de retourzending zijn voor rekening van de consument.

5. Er bestaat geen aanspraak op terugbetaling als het product een maat product is. Een maatproduct
is een product wat niet op voorraad is en op basis van een opdracht geproduceerd wordt in een
bepaalde uitvoering.

bottom of page