Contact

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave 

Artikel 1 – Definities 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer 

Artikel 3 – Toepasselijkheid 

Artikel 4 – Het aanbod 

Artikel 5 – De overeenkomst 

Artikel 6 – Herroepingsrecht 

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping 

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht 

Artikel 9 – De prijs 

Artikel 10 – Conformiteit en garantie 

Artikel 11 – Levering en uitvoering 

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging 

Artikel 13 – Betaling 

Artikel 14 – Klachtenregeling 

Artikel 15 – Geschillen 

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen 

Artikel 1 – Definities 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; Lees  alles over bedenktijd 

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een  overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer; 

Dag: kalenderdag; 

Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of  diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid; 

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie  die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en  ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt. 

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de  overeenkomst op afstand; 

Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die  een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht. 

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan  consumenten aanbiedt;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer  georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het  sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor  communicatie op afstand; 

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een  overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn  samengekomen. 

Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer. 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer 

Brisz 

Voorthuizen 

Nederland 

E info@brisz.nl 

KVK 84609990 

BTW nummer NL002988085B73 

Artikel 3 – Toepasselijkheid 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot  stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument. 

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene  voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal  voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene  voorwaarden bij de ondernemer in te zien en zijn op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk  kosteloos worden toegezonden. 

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid  en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden  langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat  deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame  gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand  wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg  kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op  andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. 

Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of  dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige  toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds  beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of  gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor  het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen  worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd. 

Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar  de geest’ van deze algemene voorwaarden. 

Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden,  dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden. 

Artikel 4 – Het aanbod 

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit  nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 

Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen. 

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of  diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door  de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een  waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen  of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. 

Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn  tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 

Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten.  Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte  kleuren van de producten. 

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en  verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het  bijzonder: 

de prijs inclusief belastingen; 

de eventuele kosten van verzending; 

de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn; het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht; 

de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst; 

de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs  garandeert;

de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de  techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere  basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel; 

of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke deze voor de  consument te raadplegen is; 

de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader  van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen; 

de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten; 

de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument  deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en 

de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie. Artikel 5 – De overeenkomst 

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van  aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde  voorwaarden. 

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer  onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de  overeenkomst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de  overeenkomst ontbinden. 

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en  organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij  voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer  daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. 

De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn  betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor  een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit  onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd  een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 

De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of  op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen  op een duurzame gegevensdrager, meesturen: 

het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan; 

de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan  maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

de informatie over garanties en bestaande service na aankoop; 

de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze  gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst; 

de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer  dan één jaar of van onbepaalde duur is. 

In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste  levering. 

Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende  beschikbaarheid van de betreffende producten. 

Artikel 6 – Herroepingsrecht 

Bij levering van producten: 

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave  van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst  van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de  ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger. 

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal  het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen  beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt,  zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele  staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte  redelijke en duidelijke instructies. 

Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen  14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken  dient de consument te doen middels het modelformulier of door middel van een ander  communicatiemiddel zoals per e-mail. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen  maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De  consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door  middel van een bewijs van verzending. 

Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt  gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft  teruggezonden, is de koop een feit. 

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping 

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van  terugzending voor zijn rekening.

Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk,  doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het  product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete  terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via de zelfde betaalmethode die  door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere  betaalmethode. 

Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de  consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product. 

De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product  wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is  verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst. 

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht 

De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals  omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer  dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. 

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: 

die door de ondernemer tot stand zijn aangebracht overeenkomstig specificaties van de consument; die duidelijk persoonlijk van aard zijn; 

die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; 

die snel kunnen bederven of verouderen; 

waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer  geen invloed heeft; 

voor losse kranten en tijdschriften; 

voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft  verboeren; 

voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten: 

betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde  datum of tijdens een bepaalde periode; 

waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de  bedenktijd is verstreken; 

betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 – De prijs 

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden  producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in  btw-tarieven. 

In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen  gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op  heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat  eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 

Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen  toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. 

Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen  toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en: 

deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of 

de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop  de prijsverhoging ingaat. 

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw. 

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en  zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet  verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren. 

Artikel 10 – Conformiteit en garantie 

De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de  in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid  en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen  en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat  het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. 

Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke  rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer  kan doen gelden. 

Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 maanden na levering aan de  ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de  originele verpakking en in nieuwstaat verkerend. 

De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De  ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de 

producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten  aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten. 

De garantie geldt niet indien: 

de consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft  laten repareren en/of bewerken; 

de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig  worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking  behandeld zijn; 

de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft  gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen. 

Artikel 11 – Levering en uitvoering 

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en  bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening  van diensten. 

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. 

Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf  geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij  consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging  ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd,  ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De  consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De  consument heeft geen recht op een schadevergoeding. 

Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen  rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op  schadevergoeding. 

In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de  consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding,  terugbetalen. 

Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen  om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en  begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende  artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele  retourzending zijn voor rekening van de ondernemer. 

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het  moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend  gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging 

Opzegging 

De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het  geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde  opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn  van ten hoogste één maand. 

De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het  geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen  het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen  opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. 

De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten: 

te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een  bepaalde periode; 

tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan; 

altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen. Verlenging 

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van  producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of  vernieuwd voor een bepaalde duur. 

In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die  strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend  worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze  verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van  ten hoogste één maand. 

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van  producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de  consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een  opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar  minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften. 

Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend  voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode. 

Duur

Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de  overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de  redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur  verzetten. 

Artikel 13 – Betaling 

Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te  worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid  1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de  consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen. 

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld  aan de ondernemer te melden. 

In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke  beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in  rekening te brengen. 

Artikel 14 – Klachtenregeling 

De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de  klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. 

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk  omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft  geconstateerd. 

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de  datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt,  wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van  ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is  voor de geschillenregeling. 

Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel  is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost  kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur  (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend  lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/ledenlijst/. Mocht er dan nog niet tot een  oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen  door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak  hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak.  Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de  consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om  klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk  anders aangeeft. 

Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze  of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren. 

Artikel 15 – Geschillen 

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden  betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument  woonachtig is in het buitenland. 

Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing. 

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen 

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele  van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat  deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame  gegevensdrager.